De bestellijst naam kan niet leeg worden gelaten

Privacybeleid

Cookie Declaration

Publicatiedatum/laatste wijziging: 24-05-2018


Inleiding

Peijs Verpakkingen B.V. verwerkt dagelijks persoonsgegevens. Peijs Verpakkingen B.V. houdt zich daarbij aan de wet. Peijs Verpakkingen B.V. respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Peijs Verpakkingen B.V. verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Peijs Verpakkingen B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.


Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.


Marketing

Wij verzamelen commercieel interessante informatie over (potentiële) leveranciers en de personen binnen het bedrijf van de leverancier met wie wij in contact willen komen. Van die personen verzamelen wij onder andere contactgegevens. De informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.


Social media

Peijs Verpakkingen B.V. is op verschillende sociale media te vinden, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien u een dergelijke functie gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze social media in kwestie.


Sollicitatieprocedure

Peijs Verpakkingen B.V. verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per email en/of telefoongesprekken. Persoonsgegevens als onder andere naam, geslacht, contactgegevens, motivatiebrief, opleidingsniveau en werkervaring zijn relevant voor de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk vier weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien een sollicitant daar toestemming voor geeft kan Peijs Verpakkingen B.V. de persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst met de sollicitant contact kan worden opgenomen.


Werknemers

Peijs Verpakkingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.


Ontvanger

Wij delen uw gegevens niet met derden behalve in de volgende omstandigheden.


Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.


Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en ook wat de gevolgen daarvan zijn.


Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze arbodienst en salarisadministrateur.


Om juridische redenen

Wij delen persoonsgegevens als wij van mening zijn dat openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of op verzoek van overheidsinstanties.


Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dat van ons vereist, zullen wij u persoonsgegevens verstrekken. Peijs Verpakkingen B.V. maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw gegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang als dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. 


Beveiliging

Peijs Verpakkingen B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens.


Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Peijs Verpakkingen B.V. kan uw persoonsgegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Landen binnen de EU kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven.


Rechten van betrokkenen

U heeft jegens Peijs Verpakkingen B.V. een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperkingen van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hieronder lichten wij die rechten toe. Ook leggen wij uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.


Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij u toe voor welke doeleinden de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze na verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.


Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.


Gegevenswissing

U kunt Peijs Verpakkingen B.V. verzoeken om uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meerdere van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn dringende reden om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van de wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie of internetdiensten verzameld.


Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben of als bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).


Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming waarvan de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht om ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.


Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde reden aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.


Uitoefenen rechten

Wilt u van een of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruikmaken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@peijs.nl. Peijs Verpakkingen B.V. zal op uw verzoek binnen vier weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerking op basis daarvan onverlet.


Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.


Inlichtingen/vragen?

Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@peijs.nl

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze (web)pagina gepubliceerd.


Versie 24-05-2018